Οι αετοί της Γκιώνας!


Ο Δήμος Καραλίβανος (στην μέση) με την ομάδα του:
Σαράντη, Κατσούτα, Καπούρο και Φουσέκη.